Contributie

Aantal personen toegang tot bijeenkomsten: 2

Lidmaatschap: VAP-Basis lidmaatschap kost €625,- per 2 personen.

Wilt u lid worden of een bijeenkomst vrijblijvend bijwonen klik op de button.

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Na ontvangst van het door u ingevulde verzoek tot lidmaatschap, zullen wij uw aanmelding aan de ledencommissie voorleggen. Deze zal na beoordeling een afspraak met u maken. Na goedkeuring/afkeuring van uw aanmelding ontvangt u hierover bericht per e-mail. Bij goedkeuring ontvangt u tevens een akkoordverklaring welke ondertekend dient te worden door een bevoegd persoon van het bedrijf, en een factuur voor de contributie.

Na aanmelden van een lidmaatschap wordt deze in behandeling genomen binnen het bestuur. Hierbij wordt nagegaan of het bedrijf een aanwinst is voor de VAP businessclub, waarbij ook het vakgebied wordt bekeken. Na aanmelding krijgt u bericht van een van de bestuursleden voor het afnemen van een interview. Aansluitend zal het bestuur een advies uitbrengen waarbij in geval van twijfel enkele leden wordt gevraagd om aanvullend advies. De doelstelling in samenstelling van onze club is : Het ledenbestand dient een juiste afspiegeling te zijn van de industrie. We willen namelijk overdekking van doelgroepen voorkomen. 

Voorwaarden van Bedrijfslidmaatschap BC VAP

 1. Aan- en afmelding als lid van de Business Club VAP kan alleen schriftelijk gebeuren, de aanmelding gaat in na goedkeuring van het bestuur.
 2. Leden worden geacht de statuten te kennen. (Deze worden op verzoek toegestuurd).
 3. Bedrijven uit handel en industrie genieten de voorkeur.
 4. Het aantal dienstverlenende bedrijven is gemaximeerd. Indien er een dienstverlenend bedrijf bedankt, kan hiervoor een nieuw dienstverlenend bedrijf toegelaten worden.
 5. Uitbreiding van het ledenbestand is mogelijk, mits er geen oververtegenwoordiging in een bepaalde branche ontstaat.
 6. Een lidmaatschapsjaar begint altijd op 1 januari en eindigt op 31 december van datzelfde kalenderjaar.
 7. Lidmaatschap is ten minste voor 1 kalenderjaar. U kunt zich aanmelden als lid d.m.v. het speciale aanmeldformulier. Dit is te verkrijgen bij het secretariaat, of via de website.
 8. Afmelding als bedrijfslid dient schriftelijk vóór 30 november bij het secretariaat te gebeuren! Indien u zich per deze datum niet heeft afgemeld, wordt het lidmaatschap automatisch met 1 kalenderjaar verlengd.
 9. Het bedrijfslidmaatschap is niet aan een medewerker gebonden. D.w.z. wanneer bijvoorbeeld een medewerker geen tijd heeft of het bedrijf verlaat, kan een andere medewerker naar de bijeenkomsten komen. Bij het verlaten van de firma van een medewerker, houdt het lidmaatschap bij de BC VAP dus niet automatisch op!
 10. Het bedrijf kan worden vertegenwoordigd door maximaal 2 personen werkzaam bij het bedrijf.
 11. Een lid kan voor bijeenkomsten van de BC VAP een introducé als potentieel lid aanmelden. Het is de leden toegestaan 1 introducé bij een bijeenkomst aan te melden. Maximaal 3 introducés per jaar.
 • Een introducé dient aangemeld te worden 10 dagen vóór de bijeenkomstdatum.
 • Een introducé kan alleen aangemeld worden via de website.
 • Een introducé dient te voldoen aan de omschrijving.

Registratie

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input